CITB: SMSTS Refresher 16th February 2022 (Dartford)