CITB: SMSTS Refresher 26th February 2022 (Dartford)