CITB: SMSTS Refresher 27th November 2021 (Dartford)