CITB: SMSTS Refresher 29th November 2021 (Dartford)